Sample title

Mapy

Pomiary powykonawcze

Pomiary obiektów przemysłowych

mapy do celów projektowych 
mapy do celów projektowych na terenach
zamkniętych PKP 
mapy do celów projektowych pod inwestycje drogowe 
mapy sytuacyjno-wysokościowe mapy numeryczne tematyczne 

naziemnych i podziemnych 
sieci uzbrojenia terenu 
obiektów budowlanych 
inwestycji liniowych

pomiary precyzyjne odkształceń i przemieszczeń
pomiary torowiska jezdni suwnicowych 
pomiary geometrii wózków suwnic 

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezja prawna

Ponadto

geodezyjna obsługa przy rewitalizacji, przebudowie i modernizacji linii kolejowych
geodezyjna obsługa budowy dróg i mostów
geodezyjna obsługa budowy obiektów budowlanych

podziały i rozgraniczenia nieruchomości
wznowienie punktów granicznych nieruchomości
analizy stanu prawnego nieruchomości 
regulacje stanów prawnych nieruchomości 

pomiary przedprojektowe 
pomiary i obliczenie objętości materiałów sypkich
pomiary zwisów napowietrznych linii energetycznych 
pomiar pionowości obiektów wysmukłych
nadzór geodezyjny